China

Bevolking

Met een totale bevolking van bijna 1300 miljoen mensen is het de natie met de grootste bevolking van de wereld. De bevolking van China bestaat uit 56 verschillende bevolkingsgroepen met ieder een eigen cultuur en levenswijze.

Staatkundig

China is onderverdeeld in 23 provincies, vijf autonome regio’s, vier steden met de status van provincie , en twee speciale administratieve regio’s: Hong Kong en Macau.

Geschiedenis

China is een van de vroegste centra van beschaving en wordt vrij vroeg in de wereldgeschiedenis een groot verenigd land met een geavanceerde cultuur op het vlak van kunst en wetenschap.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in China de Chinese Burgeroorlog tussen de Chinese Communistische Partij en de Kwomintang voortgezet. Deze burgeroorlog werd in 1949 door de communisten gewonnen. De aanhangers van de Kwomintang vluchtten naar Taiwan, terwijl Mao Zedong een dictatoriaal bewind aan de macht brengt dat uiteindelijk een strikte controle zou uitoefenen over het dagelijks leven in China en het leven zou kosten aan miljoenen mensen. Het dieptepunt van Mao’s regime was de culturele revolutie (1966-1970).

Na de dood van Mao in 1976 blijft China in naam communistisch, maar wordt geleidelijk aan vrijer op persoonlijk en economisch vlak. Maar het totalitarisme blijft wel degelijk bestaan.

Onderdrukking van spirituele en religieuze groeperingen
Leden van niet-officiële spirituele of religieuze groeperingen, waaronder enkele Qigong- groepen en niet-geregistreerde christelijke groeperingen, werden willekeurig gedetineerd, gemarteld en mishandeld.

Volgens buitenlandse bronnen binnen de Falun Gong zouden sinds 1999 ruim achthonderd Falun-Gongbeoefenaars tijdens hechtenis zijn overleden, veelal als gevolg van marteling of mishandeling.

Marteling, administratieve detentie en oneerlijke processen
Marteling en mishandeling vonden ook in 2003 op grote schaal plaats in overheidsinstellingen. Veel gehanteerde martelpraktijken waren slaan, schoppen, stroomstoten, ophangen aan de armen, ketenen in pijnlijke posities en ontzegging van slaap en voedsel. Gedetineerde vrouwen werden veelvuldig het slachtoffer van verkrachting en seksueel misbruik.

Doodstraf

Eind 2003 waren volgens de incomplete gegevens waarover Amnesty International beschikte 1.639 doodvonnissen uitgesproken en 726 executies voltrokken, ofschoon de werkelijke cijfers vermoedelijk veel hoger liggen.

Autonome regio Xinjiang en Tibet

De autoriteiten bleven de internationale “oorlog tegen terrorisme” aangrijpen om de meedogenloze onderdrukking in Xinjiang te rechtvaardigen, waarbij de mensenrechten van etnische Oejgoeren ernstig geschonden werden. De autoriteiten maakten nog altijd weinig onderscheid tussen gewelddaden en passief verzet. De onderdrukking richtte zich vaak tegen de Oejgoerse cultuur, zoals de sluiting van verscheidene moskeeën, beperkingen van het gebruik van de Oejgoerse taal en het verbieden van bepaalde Oejgoerse boeken en tijdschriften.

Met name Oejgoerse asielzoekers en vluchtelingen lopen gevaar. Zij worden door de Chinese autoriteiten afgeschilderd werden als “separatisten” of “terroristen”.

In Tibet en andere etnische Tibetaanse gebieden, is de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst nog altijd ernstig beperkt. China blijft de internationale “oorlog tegen terrorisme” aangrijpen om vreedzaam protest de kop in te drukken

Comments are closed.